Pojem/Zkratka Význam
 SEO (optimalizace pro vyhledávače) Z anglického Search Engine Optimization. Vytváření a úprava webových stránek tak, aby byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích; cílem je získat ve výsledcích vyhledávání nejlepší pozici a tím i více (cílených) návštěvníků.
Emailing Nebo také Email marketing. Oslovení potenciálních zákazníků s nabídkou zboží/služeb či s novinkami formou hromadného rozesílání emailu na předem připravenou databázi kontaktů, kdy příjemci se zasíláním obchodních sdělení souhlasí.
CTA Z anglického Call To Action, neboli česky “Výzva k akci”. Slouží jako motivace a výzva návštěvníka stránek k nákupu, registraci, apod. Mělo by být jasné, stručné, výstižné a zaujmout návštěvníka na první pohled. Například tlačítko s popiskem “Zaregistruj se ještě dnes!”
Anchor (anchor text) Prokliknutelná podtržená slova, která tvoří odkaz na jinou stránku. Pokud jsou v anchor textu obsažena klíčová slova, významným způsobem zvyšují hodnocení dané stránky vyhledávači a tím i její pozici ve výsledcích hledání.
KPI Z anglického Key Performance Indicators. Klíčový ukazatel výkonnosti, označuje metriky, ukazatele, indikátory výkonnosti konkrétního procesu či celé organizace, které vyjadřují požadovanou výkonnost (kvalita, efektivnost, hospodárnost).
Meta tag Značky, které pomáhají vyhledávačům snáze identifikovat, co se na dané stránce nachází. Patří mezi nejdůležitější faktory z hlediska On-page SEO, dle kterých vyhledávače webové stránky hodnotí. 3 nejznámější – Title, Description, Keywords
Title Meta tag title je umístěný v hlavičce HTML kódu. Pro vyhledávač symbolizuje název (nadpis) dané stránky a nadpis ve vyhledávání v internetových vyhledávačích. Měl by jasně popsat obsah stránky. Skládá se z dané klíčové fráze, nejčastěji 50 – 60 znaků.
Strukturovaná data / mikrodata Popisují strukturu dat pro vyhledávače. Jsou součástí zdrojového kódu webu a rozčleňují web do tzv. entit, kterých existuje celá řada. Pomocí mikrodat vyhledávači usnadníme přesnou interpretaci významu webového obsahu, což je pro vyhledávač jinak nesnadné.
Normostrana Standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Jde o rozsah v délce 1 800 znaků, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.
Meta description (meta popisek stránky) HTML tag, dlouhý zhruba 140 znaků. Jeho účelem je shrnutí obsahu dané stránky a motivace návštěvníka k přečtení stránky. Jedná se o podtitulek, který se zobrazuje ve vyhledávačích ve výsledcích vyhledávání, proto je velmi významný.
CPC Z anglického Cost Per Click neboli cena za proklik. V případě kampaní s nabídkou CPC se nastavuje maximální cena za proklik (max. CPC), což je nejvyšší částka, kterou jste ochotni nabídnout za přivedení jednoho návštěvníka na svých stránkách. Skutečná CPC bývá však nižší.
PPC Z anglického Pay Per Click neboli platba za kliknutí. Jeden z nástrojů internetové reklamy, metoda affiliate marketingu. Pro inzerenta je PPC reklama výhodná, neboť platí za reklamu až ve chvíli, kdy na ni někdo klikl (platí pouze za reálně přivedené návštěvníky).
CTR Z anglického Click Through Rate neboli míra prokliku. Jedná se o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (počtem prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Nejčastěji vyjadřuje přibližnou efektivitu reklamy. CTR = počet prokliků / počet zobrazení * 100
Brand Jedná se o termín pro obchodní značku a unikátní způsob fungování značky. Nejde pouze o značku jako takovou, ale jde o to, jak zákazníci a návštěvníci vnímají značku a v rámci dané značky nabízené produkty, služby atp.
Brandbuilding Z angličtiny lze přeložit jako “Budování značky”. Specifický marketingový obor zabývající se budováním povědomosti a nesmrtelnosti značky. Díky Brandbuildingu lze vytvořit takovou značku, se kterou se lidé budou ztotožňovat a především ji budou kupovat.
Linkbuilding Neboli získávání zpětných odkazů. Dlouhodobá činnost, jejímž cílem je navázání partnerství, tvorba autority webu a získávání zmínek z ostatních webů. Odkazy a zmínky z internetu směřující na Váš web mají velký vliv na výsledky v SEO. Některé odkazy mohou být nápomocné, některé neutrální a některé mohou dokonce Váš web poškodit.
On-page SEO (OnPage SEO faktory) On-page SEO je úprava prvků či vlastností stránky, které hromadně nazýváme On-page faktory. Zásadní a nejdůležitější On-page faktor je obsah stránky. Dále pak správné zpracování obsahu pomocí HTML značek, titulek stránky, URL a vše, co je s danou stránkou přímo spojeno. Spolu s Off-page SEO faktory ovlivňují, jak dobře se stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání.
Off-page SEO (OffPage SEO faktory) Jsou hůře ovlivnitelné než On-page faktory. Mezi Off-page faktory řadíme především zpětné odkazy, dále pak sociální signály a personalizaci výsledků vyhledávání.
Indexace stránek Proces nalezení obsahu webu, jeho jednotlivých stránek a jejich zaindexování do databáze vyhledávače.
UX Z angličtiny User Experience, neboli uživatelský prožitek. Jde o to, aby byl uživateli co nejvíce zjednodušen a zintenzivněn způsob veškerého ovládání. Na prvním místě je především přehlednost a kvalitní zpracování stránek.
Remarketing Způsob cílení PPC reklam na uživatele, kteří již dříve propagovaný web navštívili. Cílem je znovu se připomenout. Remarketing má mnohem vyšší účinnost než klasická PPC reklama. Speciální kód na webu označí uživatele pomocí cookies, zapamatuje si ho a příslušnou reklamu mu zobrazuje na dalších webech zapojených v obsahové síti.
Konverzní poměr Neboli míra konverze označuje poměr těch, kdo dokončí požadovanou akci (např. si objednají zboží) ke všem návštěvníkům. Konverzní poměr = počet zkonvertovaných návštěvníků / počet všech návštěvníků * 100 (v %)
Broken linkbuilding Jde o tvorbu odkazového portfolia a nahrazování nefunkčních cizích odkazů za Vaše. Nejprve najdeme stránky, které odkazují na nefunkční odkaz a následně je oslovíme s nabídkou náhrady za vlastní.
Kanonizace (canonical) V případě duplicity stránek (stejný obsah na různých URL) mohou vyhledávače přistoupit k použití souboru algoritmů obecně nazývaných kanonizace. Cílem je zpřehlednění přirozené duplicitní stránky a definování její struktury.
Sitemapa (sitemap.xml) Z angličtiny “mapa stránek” nebo “mapa webu”. Jedná se o hierarchicky uspořádaný seznam všech stránek, které se na daném webu nachází. Většinou k němu vede cesta přes patičku. Ve formátu .XML usnadňuje orientaci vyhledávacím robotům a ukazuje jim, co mají zaindexovat.
Zpětné odkazy (backlinks) Pro vyhledávač je zpětný odkaz něco jako reference. Čím více odkazů na danou stránku vede, tím lépe je stránka vyhledávači hodnocena. Kromě počtu zpětných odkazů je též důležitá jejich kvalita a relevantnost.
 Linkbaiting Vytvoření obsahu natolik zajímavého, že se odkaz na webové stránky šíří díky popularitě mezi uživateli, je velmi obtížné a označované též jaké virální marketing.
 Microsites Úzce specializované weby malého rozsahu, s vysokým počtem klíčových slov z daného okruhu, což zvyšuje relevanci ve vyhledávačích. Microsites poskytují velmi kvalitní a relevantní zpětné odkazy.
 White hat SEO Metoda používající korektní a správný způsob optimalizace pro vyhledávače, bez rizika penalizace.
 Black hat SEO Nekalé techniky SEO, snaží se dostat neoprávněně na vyšší pozice ve vyhledávačích. Tyto stránky mohou být penalizovány a vyhledávače je považují za SPAM.
 Cloaking Vyhledávačům předkládán jiný obsah, než uživatelům za účelem zlepšení pozic ve vyhledávání. Patří do forem Black hat SEO.
Link farmy Propojení mnoha webových stránek pomocí odkazů. Link farmy jsou penalizovány. Patří do forem Black hat SEO.
Doorway page Vyhledávačům předkládána speciálně upravená vstupní stránka. Vstupní stránka obsahuje mnoho stejných klíčových slov či odkazů. Patří do forem Black hat SEO.
Skrytý obsah Patří do forem Black hat SEO. Jakýkoliv text by měl být čitelný pro uživatele, ale také pro vyhledávače/roboty. Jestliže potřebujete nějaký text skrýt, využijte CSS, pokud to podmínky umožňují. Většinou mají vyhledávače problém číst texty, které jsou zobrazovány/skrývány pomocí javascriptu.
Duplicitní obsah Totožné texty na více různých URL. Obvykle není penalizován, neboť se může jednat i o chybu při tvorbě webu. Může být externí či interní – interní je v rámci jedné domény (stejný obsah je na stejné doméně – abc.cz/xyz/ je stejná jako abc.cz/abc/), externí je napříč doménami (obsah xyz je na doméně xyz.cz a zároveň abc.cz). Patří do forem Black hat SEO.
Pagerank Číslo, které si vyhledávač přiřazuje ke každé stránce. Vyjadřuje důležitost či věrohodnost stránky. V klasickém pojetí se jedná o hodnoty od 0 do 1.